You are currently viewing Regulament oficial al concursului Biocart &The Mood Store

Regulament oficial al concursului Biocart &The Mood Store

ORGANIZAT ÎN PERIOADA 15.04.2021 – 27.04.2021

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Organizatorul Concursului “Biocart &The Mood Store” (denumit în continuare„Concursul”) este Mass Global Company SRL, denumita in continuare Organizator cu sediul social în Bucureşti, Sos. N. Titulescu nr. 155, bl. 21 C, ap.88, sector 1, Bucuresti, Romania, cod de identificare fiscala RO 17316939, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4225/2005., desfasurand activități legate de implementarea Campaniei, gestionarea și integrarea canalelor Campaniei, contactarea câștigatorilor și înmânarea premiilor, denumita în cele ce urmeaza „Organizator”.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare („Regulament”), care este obligatoriu pentru toti participanții. În ceea ce priveste operatiunile privind colectari și/sau prelucrări de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de către Organizator.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Campaniei, având obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea inițială. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înaintea intrării în vigoare.

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Concursul este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația română aplicabilă.

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Campania este organizată şi se desfăşoară in mediul online, pe paginile de Facebook si instagram ale Biocart și The Mood Store.

  • https://www.instagram.com/biocart.eu/
  • https://www.facebook.com/biocart/
  • https://www.facebook.com/live.your.mood.store/
  • https://www.instagram.com/the_moodstore/

Campania va începe pe data de 15.04.2021 și va dura până pe 27.04.202, ora 23:59:59, denumită în continuare “Perioada desfășurării Campaniei” sau “Perioada Campaniei”. Orice Participant care nu se încadrează în acest interval de timp nu va fi luat în considerare.

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/reşedinţa în România, cu vârsta de minim 18 ani (împliniţi până la data începerii Campaniei), care respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanţii”).

Nu pot participa la aceasta Campanie angajații Organizatorului, ai companiilor colaboratoare la aceasta Campanie, inclusiv ai Agenției, şi nici rudele până la gradul IV inclusiv ale acestora.

Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

SECŢIUNEA 5. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Campaniei, în oricare dintre următoarele modalități:
a. Online, pe link-ul publicat de Organizator in ziua inceperii concursului.
b. în urma unei solicitări scrise, trimisa Organizatorului pe pagina desfasurarii concursului, menționata la Secțiunea 2 de mai sus.

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată, în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate şi completate în conformitate cu prevederile Regulamentului.

Organizatorul nu își va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea ori necunoaşterea Regulamentului și a modificărilor acestuia de către Participanți, cât timp cât acestea au fost puse la dispoziția Participanților.

Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Campaniei și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Campaniei.

Participarea la Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a Regulamentului.

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CONCURSULUI

Mecanismul campaniei:

1. Follow contului de instagram Biocart.eu: https://www.instagram.com/biocart.eu/ si like paginii de Facebook Biocart.eu: https://www.facebook.com/biocart si dă tag la 2 prieteni iubitori de cool fashion.

Follow contului de instagram The Mood Store: https://www.instagram.com/the_moodstore/ si like paginii de Facebook The Mood Store: https://www.facebook.com/live.your.mood.store/ si dă tag la 2 prieteni iubitori de cool fashion.

2. Comandă de minim 49 de lei de pe site

Urmareste publicarea rezultatelor de la extragerea din data de 28.04.2021 comunicate toate cele 4 conturi /pagini de Facebook si Instagram.

Ȋnscrierile care nu respectă prevederile prezentului Regulament vor fi invalidate şi Participantul va fi înştiințat în consecință.

Fără a afecta prevederile prezentului Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica situația respectivă, iar în cazul în care sunt constatate neregularități, respectiva înregistrare va fi invalidată.

Castigatorul va fi ales prin extragere aleatorie si anuntat pe data de 28.04.2021 , in comentariu la postarea de concurs, pe toate cele 4 conturi /pagini de Facebook si Instagram, publicata conform prevederilor de la Sectiunea 2.


SECŢIUNEA 7. PREMIILE ŞI VALOARE PREMIILOR

Ȋn cadrul acestei Campanii este acordat, prin tragere la sorți, un număr total de 2 premii, după cum urmează:
2 perechi de sneakers Hoff in valoare de 490,00lei.buc
Valoarea totala a premiilor: 980,00lei (incl. TVA).

Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (cost date mobile consumate).

Câștigătorii nu au posibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor si nici acordarea contravalorii în bani a premiilor. Câștigătorii sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite și nu pot ceda drepturile asupra premiilor câștigate unor alte persoane.

Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte bunuri sau servicii şi nici cu valoarea lor în bani. În cazul refuzului vreunui potențial Câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui Câștigător însemnând că respectivul Câștigător nu dorește să intre în posesia premiului), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. În cazul în care după finalizarea Campaniei rămân premii neacordate, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu le mai atribui.

Refuzul de a primi premiul trebuie să fie expres exprimat în termen de maxim 3 zile de la data la care Organizatorul l-a înștiințat pe Câştigător de câștigarea premiului. Dacă potențialul Câștigător nu-și manifestă nicio opțiune în acest termen, premiul se atribuie rezervei, dacă sunt îndeplinite și de această dată condițiile de validitate de către câştigătorul rezervă.

În cazul în care Câștigătorul premiului este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, (persoane ce nu au capacitate de exerciţiu – neincluzând minoritatea) aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului numai prin intermediul curatorului legal, incluzând semnarea de către curator a unei declarații, dacă este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură, legate de premiu și de participarea persoanei respective la Campanie.

SECŢIUNEA 8. TRAGEREA LA SORŢI ŞI DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

Tragerea la sorţi va fi electronică și se va desfăşura de catre Organizator.

La tragerea la sorţi participă toate înscrierile valide realizate în Perioada desfăşurării Campaniei.

Pentru fiecare premiu va fi extras un câştigător şi câte 3 rezerve. În cazul în care un câştigător nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile stipulate la Secțiunea 9 a Regulamentului, de mai jos, se va apela la prima rezervă a câştigătorului respectiv, în ordinea extragerii şi se va urma aceeaşi procedura de anunţare şi validare. Dacă se parcurge procedura pentru toate cele 3 rezerve şi nu se finalizează corect validarea nici pentru ultima rezervă, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta rămânând în posesia Organizatorului.

Lista câştigătorilor validaţi conţinând numele şi prenumele câştigătorilor şi premiile câştigate va fi publicată, potrivit prevederilor legale, într-un comentariu la postarea de concurs de pe toate cele 4 conturi /pagini de Facebook si Instagram mentionata la Sectiunea 2.


SECŢIUNEA 9. ANUNŢAREA ŞI VALIDAREA CÂŞTIGĂTORILOR. ACORDAREA PREMIILOR

Anunțarea câștigătorilor
1.1. Anunțarea câştigatorilor se va face pe 28.04.2021, conform Sectiunii 6 de mai sus.
1.2. Ȋn cazul în care premiile Campaniei se supun impozitării, potrivit regimului fiscal aplicabil la momentul acordării premiului, atunci se va solicita câştigătorului/ câştigatorilor şi codul numeric personal, doar pentru scopul indeplinirii formalităţilor legale impuse de Codul Fiscal cu privire la plata impozitelor veniturilor câştigate din premii.
1.3. Procedura de validare a rezervelor este aceeaşi cu procedura de validare a câştigătorului. În cazul în care rezervele nu vor putea fi contactate şi validate, premiul nu se mai acorda rezervelor şi va ramâne în proprietatea Organizatorului.
1.4. Criterii de validare a căștigatorilor:
Sa fi dat LIKE paginiilor de Facebook mentionate la Sectiunea 2.
Sa fi dat follow contuluirilor De Instagram mentionat la Sectiunea 2.
Sa fi tag-uit 2 prieteni intr-un comentariu la postarea de concurs de pe paginile mentionate in Sectiunea 2.
SAU
Sa fi comandat produse de minim 49 de lei de pe siteul biocart.eu
1.5. În cazul în care un câştigător nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile prezentului Regulament, se va apela la prima rezervă a câştigătorului respectiv, în ordinea extragerii şi se va urma aceeaşi procedura de anunţare şi validare.

Acordarea premiilor
2.1. Premiile vor fi expediate prin curier, la adresa furnizata de castigator prin mesaj privat pe pagina mentionata la sectiunea 2, dupa anuntarea castigatorului.
2.2. Participantul la Campanie, desemnat câştigător în urma tragerii la sorți, care refuză sau care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de Regulament pierde în mod automat calitatea de câştigător şi nu poate intra în posesia premiului.
2.3. Premiile care, în baza prevederilor prezentului Regulament, nu se pot acorda, vor rămâne la dispoziția Organizatorului, care poate dispune de ele cum consideră de cuviință.

SECȚIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE


Organizatorul campaniei nu este raspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanei câștigătoare.
SECŢIUNEA 11. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin înscrierea la Campanie, Participanții sunt de acord cu prevederile Regulamentului și sunt de acord că, în cazul în care vor căștiga, numele, adresa de email si adresa de livrare a premiului vor fi oferite Organizatorului, cu stergerea lor de catre acesta dupa livrarea premiului.

Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 (în continuare „GDPR”), privind protecția datelor personale ale Participanților stocate pe durata Campaniei și ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Campanie și să le utilizeze conform legislatiei în vigoare.

Participanților le sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și în special cele cu privire la:
a. dreptul de acces la date potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator;
b. dreptul de opoziție potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, că datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;
c. dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit:
după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

SECŢIUNEA 12. LITIGII

În cazul unor litigii aparute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Daca nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, parțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente.